Verruiming van het corona protocol vanaf 11 mei

10 mei 2020

Verruiming van het corona protocol vanaf 11 mei

(For English see below)

We zijn heel blij om jullie te kunnen melden dat er een aantal regels die we de afgelopen maanden hebben moeten volgen, versoepeld kunnen worden! Een aantal regels zullen we blijven handhaven en de versoepeling kan alleen van kracht blijven indien we ons allemaal aan de regels houden en er geen aanleiding ontstaat om maatregelen weer aan te scherpen.

Met betrekking tot de zwangerschap

 • We volgen het normale controle schema weer. Er vinden geen telefonische consulten meer plaats, behalve de intake en counseling. Ook bellen we niet meer daags voorafgaand aan de controle
 • Partners mogen alleen mee naar de reguliere controle als er informatie wordt gegeven ten aanzien van de bevalling of wanneer het belangrijk is om te tolken. Door de verloskundige zal worden aangegeven wanneer dit het geval is zodat je weet wanneer je partner mee mag komen.
 • De intake en (indien van toepassing) de counseling vinden telefonisch plaats
 • Vanaf 27 mei komen wij ook weer op de Loudonstraat in Bezuidenhout om spreekuur te houden
 • Alle echo’s kunnen en mogen weer worden uitgevoerd
 • Partners mogen weer mee naar alle echo’s

Belangrijk blijft dat zowel de zwangere als haar partner geen klachten hebben die zouden kunnen wijzen op corona. Indien er wel klachten zijn dient er altijd te worden gebeld met de praktijk om te overleggen welke strategie er moet worden gevolgd.

We willen je vragen om na binnenkomst in de praktijk je handen te wassen bij de wasbak bij de WC. Dit geldt ook voor je partner.

Waar mogelijk wordt 1 ½ meter afstand tot de verloskundige of echoscopist in acht genomen. Voor de zwangere is dat uiteraard niet altijd mogelijk, maar voor de partner wel! Voor de partner hebben we een aparte stoel waarop hij/zij kan plaatsnemen.

Kom niet veel te vroeg, maar zeker ook niet te laat op de afspraak. Ben je te laat? Bel dan even voor overleg. Het kan zijn dat we je vragen om een nieuwe afspraak te maken. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de wachtkamer niet te vol wordt

Raakt de wachtkamer onverhoopt te vol dan zouden we kunnen vragen om even buiten te wachten totdat je/jullie aan de beurt zijn.

Heb je veel vragen? Geeft dit aan, zodat we in dat geval extra tijd kunnen inboeken of toch een belafspraak kunnen inplannen. Ook dit is bedoeld om uitloop, en dus een volle wachtkamer, tot het minimum te beperken

Kinderen/opa’s en oma’s zijn helaas voorlopig nog niet welkom

Met betrekking tot de bevalling

 • Een tweede persoon is toegestaan bij een thuisbevalling
 • Er volgt nog overleg over de maatregelen die ziekenhuizen kunnen en willen versoepelen en dus kunnen we nog niets zeggen over een evt extra persoon bij de bevalling indien deze in het ziekenhuis plaatsvindt.

Met betrekking tot de kraambezoeken

 • Vooralsnog blijft dit beleid ongewijzigd en komen we in principe maar 1x langs en doen we de rest telefonisch. M.b.t bezoek van familie en vrienden blijft het advies vooralsnog ook ongewijzigd.

(English)

We are very happy to inform you that some of the rules that we have had to follow in recent months can be loosened! We have to keep a number of measures in place and the loosening can only remain if we all stick to those measures and there is no reason to tighten up rules again.

Pregnancy consultations:

 • We go back to the normal control schedule. There are no more telephone consultations (except for the intake and counseling) and we no longer call the day before the check-up
 • For regular check ups partners can only join in exceptional cases. This will be indicated by the midwife upfront.
 • The intake and any counseling take place by telephone.
 • From May 27 we re open our location at Medisch Centrum Loudonstraat in Bezuidenhout.
 • We can offer all ultrasound diagnostics again.
 • Partners are allowed to join all ultrasound appointments           

It remains important that both the pregnant woman and her partner have no complaints that could indicate corona. If there are complaints, you should always call us to discuss which strategy should be followed.

After entering the location we ask you (and your partner) to wash your hands carefully.

Wherever possible, a distance of 1 ½ meters to the obstetrician or ultrasound specialist needs to be kept. Of course this is not always possible for the pregnant woman, but for the partner it is! We have a separate chair for the partner.

Do not arrive too early, but certainly not too late at the appointment. Are you late? Then call for consultation. We may ask you to make a new appointment. We do this to ensure that the waiting room does not become too crowded.

In the unlikely event that there are too many people in te waiting room, we could ask you to wait outside until it is your turn.
Do you have many questions? Indicate this, so that we can plan accordingly. This is also intended to reduce the number of people in the waiting room

Unfortunately, children / grandfathers and grandmothers are not welcome yet.

Delivery:
A second person next to jour partner is allowed to join in case of a home birth
We will inform you as soon as possible if the measures at the hospitals will change.

Maternity visits:
For the time being, this policy will remain unchanged and in principle we will only visit once and do the rest by telephone. With regard to visits from family and friends, the advice will remain unchanged.

Deel dit bericht